Նինա Փիրումյան
Պաշտպանի խորհրդական
Հեռախոս
Էլ. փոստ: n_pirumyan@ombuds.am