Քրեադատավարական եւ զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության վարչություն

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քրեադատավարական եւ զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության վարչությունը՝

 

 • ապահովում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների պատշաճ եւ արդյունավետ իրականացումը քրեական եւ քրեադատավարական, ինչպես նաեւ զինծառայողների կամ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում,
 • քաղաքացիներին տրամադրում է իրավաբանական խորհրդատվություն` իրենց իրավունքների ու ազատությունների, ինչպես նաեւ դրանց  արդյունավետ պաշտպանության իրավական միջոցների եւ ընթացակարգերի վերաբերյալ,
 • իր իրավասության սահմաններում կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն,
 • ապահովում է քրեական եւ քրեադատավարական, ինչպես նաեւ զինծառայողների կամ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների խախտումների վերաբերյալ դիմում-բողոքների ուսումնասիրության եւ քննարկման ընթացակարգը, 
 • դիմում-բողոքների քննարկման ընթացակարգն ապահովելու նպատակով իրավասու պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ու դրանց պաշտոնատար անձանցից պահանջում է տեղեկատվություն, պարզաբանումներ եւ դրանք հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր,
 • իրականացնում է քրեական եւ քրեադատավարական, ինչպես նաեւ զինծառայողների կամ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի ներպետական իրավական ակտերում օրենսդրական խնդիրների ու բացերի վերհանում եւ վերլուծություն‚ անհրաժեշտության դեպքում նախապատրաստում է համապատասխան պետական մարմիններին ուղղված գրություններ եւ առաջարկներ,
 • իրականացնում է քրեական եւ քրեադատավարական, ինչպես նաեւ զինծառայողների կամ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի միջազգային փորձի‚ ՄԻԵԴ նախադեպային վճիռների եւ այլ միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություններ,
 • կազմակերպում է այցելություններ այն վայրեր, որտեղ կան քրեական եւ քրեադատավարական, ինչպես նաեւ զինծառայողների կամ նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների ենթադրյալ կամ կատարված խախտումներ,
 • մասնակցում է հասարակական եւ միջազգային կազմակերպությունների, պետական մարմինների ներկայացուցիչների‚ միջազգային փորձագետների եւ այլ անձանց հետ հանդիպումներին եւ քննարկումներին,
 • մասնակցում է հրապարակային զեկույցների մշակման աշխատանքներին՝ այցելությունների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծության եւ համակարգային խնդիրների վերհանման միջոցով,
 • իր իրավասության շրջանակներում համագործակցում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ: