Միջազգային համագործակցության վարչություն

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի միջազգային համագործակցության վարչությունը՝

 

  • ապահովում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների պատշաճ եւ արդյունավետ իրականացումը միջազգային համագործակցության ոլորտում,
  • հաստատում, ամրապնդում եւ ընդլայնում է համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների, այլ պետությունների  պաշտոնատար անձանց, այդ թվում՝ օմբուդսմանների եւ գործընկեր դեսպանատների ու դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ,
  • ապահովում է միջազգային կազմակերպությունների եւ օտարերկրյա պետությունների պաշտոնատար անձանց, ՀՀ հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ երկկողմ կամ բազմակողմ հարաբերությունները,
  • համակարգում է միջազգային կազմակերպությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերը,
  • մշակում է միջազգային համագործակցության ոլորտում ռազմավարության եւ տարեկան/կիսամյակային գործողությունների պլան եւ դրա պատշաճ կատարման նկատմամբ իրականացում է հսկողություն,
  • կազմակերպում է հանդիպումներ, անցկացնում բանակցություններ,
  • կազմում է եւ միջազգային կառույցներին է ներկայացում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու խթանմանն ուղղված ծրագրային առաջարկներ,
  • կազմակերպում է հասարակական եւ միջազգային կազմակերպությունների, պետական մարմինների ներկայացուցիչների‚ միջազգային փորձագետների եւ այլ անձանց հետ հանդիպումները եւ քննարկումները,
  • մասնակցում է հրապարակային զեկույցների մշակման աշխատանքներին՝ այցելությունների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծության եւ համակարգային խնդիրների վերհանման միջոցով,
  • իր իրավասության շրջանակներում համագործակցում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ: