Քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժին

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ նամակների բաժինը ՝

 

  • ապահովում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքների արդյունավետ իրականացումը,
  • կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելությունը,
  • ապահովում է Աշխատակազմ մուտք եղած ամբողջ թղթակցության՝ թղթային եւ էլեկտրոնային տարբերակներով ընդունման, հաշվառման, ուսումնասիրման, նախնական մշակման, «Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ մուտքագրման, ինչպես նաեւ գրանցամատյանների վարման աշխատանքները,
  • կազմակերպում է Աշխատակազմի ելից փաստաթղթերի էլեկտրոնային եւ թղթային առաքման աշխատանքները «Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի,  «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի եւ սուրհանդակային ծառայության միջոցով,
  • իրականացնում է «Mulberry» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ առցանց գրությունների մուտքագրման աշխատանքները,
  • մասնակցում է հասարակական եւ միջազգային կազմակերպությունների, պետական մարմինների ներկայացուցիչների‚ միջազգային փորձագետների եւ այլ անձանց հետ հանդիպումներին եւ քննարկումներին,
  • մասնակցում է հրապարակային զեկույցների մշակման աշխատանքներին՝ ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծության եւ համակարգային խնդիրների վերհանման միջոցով,
  • իր իրավասության շրջանակներում համագործակցում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ: